Troy Zaushny multimedia arts:


http://zaushny.com/studio
http://typeohdesign.com